Domů » Kontrola hmyzu » Bronco®E Fly Repelent

Bronco®E Fly Repelent

obrázek: Bronco®E Fly Repelent

Zpět v naší nabídce od jara 2024! Oblíbený ekonomicky výhodný s vůní citronelly!

výrobce: Farnam | Skladem

BRONCO® E je kapalný insekticid v rozprašovači určený k přímému použití, působící proti mouchám domácím vyskytujícím se v blízkosti koní. Zajišťuje dlouhodobou ochranu proti zmíněným parazitům.

POKYNY K POUŽITÍ:
Před použitím dobře protřepejte dávkovací flakón. Přípravek nastříkejte na místa s hojným výskytem much, aplikujte 2 stříknutí na každý m². Opakovaně aplikovat po 7 až 9 dnech.

Žádejte u svých kamenných prodejců nebo e-shopů.

Produkt je registrován na Ministerstvu zdravotnictví pro prodej v ČR.
Číslo schválení MZDR 18490/2024/OBP.

Tento produkt nabízíme ve 3 baleních.

Bronco®E Fly Repelent 946 ml

Balení s mechanickým rozprašovačem. Připraveno k aplikaci.

  • Kód balení: 120210
795 Kč
 

Bronco®E Fly Repelent 2.50 l

Náhradní ekonomické balení. Připraveno k aplikaci.

  • Kód balení: 120225
1 495 Kč
 

Bronco®E Fly Repelent 600 ml

  • Kód balení: 120205
495 Kč
 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:

BRONCO®E je víceúčelový insekticid pro klid zvířete.
Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

SKLADOVÁNÍ:
Výrobek skladujte pouze v jeho původním (originálním) balení, odděleně od potravin a nápojů, včetně potravin a nápojů určených pro zvířata. Uchovávejte na chladném a suchém místě.

MANIPULACE:
Během používání produktu nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití nebo kontaktu s produktem si umyjte ruce. Dodržujte doporučení týkající se skladování výrobku a manipulace s ním až do okamžiku, kdy bude obal zlikvidován.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. Při zasažení očí: Oči s otevřenými víčky několik minut vyplachovat proudem tekoucí vody. Při požití: Při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem

NECHTĚNÉ ROZLITÍ A PRÁZDNÉ OBALY: V případě nechtěného rozlití: odstraňte produkt jeho odčerpáním, vysajte nebo ho zachyťte za pomoci suché adsorpční látky. Absorbujte rozlitý produkt za pomoci písku nebo půdy (hlíny) a poté přesuňte do nepropustné nádoby. Tento odpad nechte spálit v pověřeném specializovaném centru. Prázdné obaly: prázdné obaly musí být likvidovány způsobem, který je v souladu s platnou legislativou.

Neznečistěte výrobkem nebo jeho obalem tekoucí ani stojatou vodu.

Účinné látky:
- Praletrin 0,3g/kg
- Permetrin 1g/kg
- Piperonyl butoxid 5g/kg

Typ přípravku: AL
Biocidní využití TP 18 pro širokou veřejnost.

Přihlášení

asas

Přihlášení

Registrace nového zákazníka
Zapomenuté heslo

související články

Produkt v kategoriích

Poslední navštívené

Bronco®E Fly Repelent

Zpět v naší nabídce od jara 2024! Oblíbený ekonomicky výhodný s vůní citronelly!